inteligentne domy

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości. Należy on do podatków lokalnych, których ostateczna wysokość ustalana jest przez samorządy, ale mają one w tym dowolność jedynie w granicach wyznaczonych ustawowo. Jak prezentują się nowe stawki maksymalne podatku nieruchomości i kto jest zobowiązany do zapłaty?

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nimi, opodatkowaniu podlegają:

 • Grunty
 • Budynki i ich części
 • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Natomiast od podatku zwolnione są:

 • Użytki rolne lub lasy (z wyjątkiem tych, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • Nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych (działa tu zasada wzajemności)
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych
 • Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
 • Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości

Sprawdź ofertę nowych mieszkań w Warszawie

Docelową wysokość stawki podatku ustala rada gminy w drodze uchwały, ale nie mogą one być wyższe od wartości maksymalnych uchwalonych przez ministerstwo finansów. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, oznacza to, że będą obowiązywały stawki z roku poprzedzającego obecny rok podatkowy.

Zmiany w opodatkowaniu 2020

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, maksymalne stawki podatków w obowiązującym roku podatkowym, ulegają zmianie w zakresie odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu roku, w którym ma miejsce zmiana (1,8 procenta w 2019 roku). Oznacza to, że górna wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku wzrośnie o 1,8 procenta w stosunku do roku poprzedniego. W praktyce oznacza to następujące wartości:

 • Budynki mieszkalne lub ich części – 0,81 zł od mkw. powierzchni użytkowej
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,90 złod mkw. powierzchni użytkowej
 • Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 złod mkw. powierzchni użytkowej
 • Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 złod mkw. powierzchni użytkowej
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 złod mkw. powierzchni
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni
 • Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od mkw. Powierzchni

Przeczytaj także: Podatek od kupna mieszkania

Ile zapłacą mieszkańcy większych miast?

Ministerstwo finansów określa maksymalną stawkę podatku od nieruchomości, ale jej faktyczna wysokość zależy od decyzji poszczególnych samorządów. Nie są one zbyt skłonne od obniżek, biorąc pod uwagę, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dużą część ich przychodów. Oto jak kształtują się stawki w wybranych miastach:

 • Warszawa, Kraków:
 1. a) Budynki mieszkalne – 0,81 zł od mkw. powierzchni
 2. b) Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,90 zł za mkw. powierzchni
 3. c) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł od mkw. powierzchni
 • Kielce:
 1. a) Budynki mieszkalne – 0,69 zł od mkw. powierzchni
 2. b) Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,90 zł za mkw. powierzchni
 3. c) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł od mkw. powierzchni
 • Wrocław:
 1. a) Budynki mieszkalne – 0,80 zł od mkw. powierzchni
 2. b) Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,89 zł za mkw. powierzchni
 3. c) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł od mkw. powierzchni
 • Lublin:
 1. a) Budynki mieszkalne – 0,79 zł od mkw. powierzchni
 2. b) Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,18 zł za mkw. powierzchni
 3. c) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł od mkw. powierzchni

Materiał przygotowany przez eksperta portalu RynekPierwotny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here